DAAD

DAAD

Постдипломски студии за архитектура и уметност


Постдипломски студии за архитектура и уметност

За овој вид на стипендија може да аплицираат веќе дипломирани кандидати, чија диплома од додипломски студии не е постара од 6 години, како и апсолвенти. Доколку кандидатот се школувал во друга земја и не е вратен во Македонија повеќе од 1 година, треба да аплицира за стипендија од ДААД во земјата кадешто ги завршил студиите. Кандидатите што се запишани на постдипломски студии во Германија, а сакаат да аплицираат за стипендија за следната година од студии, може да аплицираат доколку немаат престој во Германија подолг од 15 месеци.

Кандидатот сам бара и бира што и каде би сакал да студира во Германија, услов е да се работи за студиска програма, која почнува во зимскиот семестар наредната година, да не е онлајн програма и студиите да се одвиваат само во Германија, односно ако дел од семестар се престојува вон Германија, тој престој не треба да биде подолг од 25% од вкупното времетраење на студиите. За пребарување на факултети може да Ви помогне следниов линк:

НАЗИВОТ НА СТИПЕНЦИЈАТА, КОЈ ТРЕБА ДА ГО БАРАТЕ НА ПОРТАЛОТ И ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТИПЕНДИЈАТА НА АНГЛИСКИ И ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 
За да се аплицира за стипендија од ДААД, првиот чекор е кандидатот сам да најде студиски програми во Германија (до 3), каде што би сакал да ги продолжи своите студии и да ги контактира (особено важно доколку областа на студии се разликува од завршените студии) за да добие потврда дека ги исполнува условите за запишување на постдипломски студии таму. Одговорот оттаму следува во вид на официјална потврда за подобност или пак потврда по е-пошта. 

Целиот процес за аплицирање и комуницирање (добивање на е-пошта, одговори или барања) се одвива преку https://portal.daad.de КОПИРАЈТЕ ГО ЛИНКОТ !!! ите документи од апликацијата освен препораката/препораките од професор мора да се прикачат на порталот на ДААД: https://portal.daad.de), 

!!! https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/en.html - инструкции како се користи порталот !!!

По прикачување на сите документи, порталот сам генерира документ во pdf. формат (Application Summary/ Bewerbungszusammenfassung). 

За да апликацијата Ви е комплетна морате следните документи да ги прикачите онлајн во  во pdf. формат на порталот: 

1. Формулар од интернет - Application form (овој формулар ќе го добиете по вашата регистрација на ДААД-порталот и откако ќе ги следете неколкуте чекори)

2. Биографија/CV (не постои конкретен формат)3. Мотивационо писмо (не повеќе од 3 страни)4. Информации за избраните студиски програми (профил, времетраење, цена - принт од интернет страницата на факулетите)5. Формулар за избраните студиски програми/опис на програмите во кратки црти (Information about your preferred master programmes(користете го овој формулар)6. Потврда за контакт со факултетот (преписка по електронски пат/ Letter of eligibility/ vorläufige Zulassung/ е-пошта без добиен одговор со обид да се контактира факултетот)7.   1 актуелна препорака од факултетски професор Deutsch/Englisch (PDF, 18 KB) 
http://www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf (препораката е единствениот документ кој не се прикачува на порталот, се доставува одделно во затворен коверт; актуелна верзија на формуларот може да најдете на порталот по регистрирањето)

8. Уверение од факултет (копија од оригиналот и превод од судски преведувач, на англиски или германски јазик), незаверени на нотар

9. Диплома за завршено средно образование/матура (копија од оригиналот и превод од судски преведувач, на англиски или германски јазик), незаверени на нотар

10. Потврда за познавање на германски и англиски јазик (потврда од посетуван курс во приватно училиште за странски јазици, потврда од професор/ка на факултет, доколку сте слушале германски/англиски јазик и нема официјален модел на потврда)

11. Портфолио 

(https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15060-subject-specific-information/)

12. Изјава за портфолиото (доколку сами ја имате изработено тогаш своерачна изјава, во спротивно потребно е потврда од професор/менторhttps://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=74&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135744%20/%20https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?daad=1&detail=57135744&origin=74&page=2&q=&status=3&subjectGrps= (на овој линк имате пример од изјавата барајте „declaration“)

13. други потврди, сертификати, препораки (пракса, работа и сл.) (копија од оригиналот и превод од судски преведувач, на англиски или германски јазик), незаверени на нотар.


*Доколку аплицирате за стипендија за втората година од студиите, ги доставувате истите документи, при што наместо информации за трите избрани програми, потребни се информации за програмата каде што сте веќе запишани и  потребна е потврда дека сте веќе примени на факултет!!!


За какви било технички проблеми, ве молиме контактирајте ја техничката служба: portal@daad.de !!!


Стипендијата покрива МЕСЕЧЕН надомест за стипендистот од 850,- Евра и патни трошоци.


Доколку вашите студии се на англиски јазик и немате познавање на германски јазик воопшто или пак под А2 ниво, тогаш потребно е да дојдете во нашата канцеларија, за да лекторката Ви издаде документ (секако со претходно најава за посета). За студентите кои имаат познавање на германски јазик над А2 ниво се одржува тестирање OnDaF + OnSeT. За студентите кои ќе студираат на германски, а немаат официјална диплома и за нив ќе има OnDaF тестирање.
Што се однесува до официјалниот сертификатите за познавање на јазик, којшто го бара факултетот, за апликацијата за стипендии е потребно да го имате.

Рокот за аплицирање за стипендиите кои ги доделува ДААД за постдипломски студии за кандидати од областа на архитектурата е до 30. септември, музика до 15. октомври, уметност до 31. октомври, a визуелна уметност, дизајн/визуелна комуникација и филм до 30. ноември. Стипендијата ќе може да се користи од следната академска година. На следниот линк е обајснето кои документи треба да ги испратите директно во ДААД во Бон во 1 примерок:1. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=74&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135744 - Архитектура2. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=74&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135743 - Музика3. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=74&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50109971 - Уметност4. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=74&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135742 - Визуелна уметност, дизајн/визуелна комуникација и филмна следната адреса:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat 324 - Südosteuropa
Kennedyalle 50
53175 Bonn
Germany

Погледнете ги дополнителните информации наведени на 5-6 страна од формуларот за аплицирање, од точка 1. Посетете го и следниот линк:


Информациите кои се наведени овде може да подлежат на измени, така што Ве молиме да се информирате на https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=1&origin=74&subjectGrps=A&daad=&intention=&q=&page=3&back=1